Algemene voorwaarden

1. Definties
Algemene voorwaarden: Deze algemene beursvoorwaarden Wonen in Peel en Maas. Exposant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijvingsformulier als Exposant heeft aangemeld en de bevestiging heeft ontvangen van de Stichting Wonen in Peel en Maas. Stichting Wonen in Peel en Maas: Stichting Peel en Maas, alsmede de rechts(persoon) in samenwerking waarmee de beurs wordt georganiseerd en hun bevoegde vertegenwoordigers.

2. Algemene Voorwaarden voor deelname
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten met Exposanten en derden voor – onder andere – deelname aan beurzen die georganiseerd worden door of als initiatief van Stichting Wonen in Peel en Maas.
2.1 Deze algemene voorwaarden zullen bij het aangaan van de overeenkomst ter hand worden gesteld en zijn tevens in te zien op onze website (www.woneninpeelenmaas.nl).

3. Algemene Voorwaarden
3.1 Deze algemene voorwaarden voor deelname aan beurzen georganiseerd door Stichting Wonen in Peel en Maas gelden voor bedrijven die tentoonstellen op de beurs, voorzover de contractuele partners geen tegengestelde schriftelijke afspraken hebben gemaakt die uit een ondertekende overeenkomst dienen te blijken.
3.2 Algemene voorwaarden van de andere contractspartijen zijn nimmer op overeenkomsten van Stichting Wonen in Peel en Maas van toepassing en worden integraal van de hand gewezen.
3.3 Het overdragen van de rechten en verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met Stichting Wonen in Peel en Maas door de deelnemer aan een derde partij is niet toegestaan. Overdracht van deze rechten en verplichtingen kunnen alleen plaatsvinden onder uitdrukkelijk schriftelijk instemming van Stichting Wonen in Peel en Maas waarbij Stichting Wonen in Peel en Maas bevoegd is te verlangen dat de oorspronkelijk deelnemer verantwoordelijk blijft voor financiële verplichtingen uit hoofde van de over te dragen overeenkomst.

4. Sluiten van Contract
4.1 De aanvraag voor het verkrijgen van een stand wordt gemaakt door het invullen en opsturen van het door Stichting Wonen in Peel en Maas verstrekte aanmeldformulier. Terugzenden van het aanmeldformulier maakt het huurcontract tussen de Exposant en Stichting Wonen in Peel en Maas bindend en het huurcontract kan op geen enkele grond worden geannuleerd.

5. Ruimtetoekenning Stand
5.1 Stichting Wonen in Peel en Maas behoudt zich het recht voor – indien hiertoe noodzakelijk redenen zijn – om een stand te verplaatsen, om de grootte van de stand te wijzigen en alle andere structurele veranderingen door te voeren, die Stichting Wonen in Peel en Maas nodig acht. Deze bevoegdheid tot wijziging van ruimtetoekenning kan niet met zich meebrengen dat de deelnemer de huursom kan minderen of opschorten.
5.2 De Exposant is ten deze verplicht om instructies van Stichting Wonen in Peel en Maas op te volgen. Ten deze staat het beursbelang voorop, voor het belang van de betreffende Exposant.
5.3 Standruimte wordt uitsluitend verhuurd voor de gehele duur van een evenement.
5.4 Stichting Wonen in Peel en Maas verdeelt de beschikbare plaatsruimte over de deelnemers/wederpartijen. Stichting Wonen in Peel en Maas behoudt zich het recht voor de indeling te allen tijde te wijzigen wegens organisatorische redenen.

6. Data en plaats der evenementen:
6.1 Stichting Wonen in Peel en Maas behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere door haar te bepalen omstandigheden

10. Vrijstelling van aansprakelijkheid
10.1 Stichting Wonen in Peel en Maas is niet verantwoordelijk in welke
zin dan ook voor goederen en materialen die op de stand aanwezig
zijn. Exposanten zijn ten allen tijde aansprakelijk voor schade, verlies,
diefstal en andere omstandigeheden van hun eigen goederen,
materialen, apparatuur etc.
10.2 Stichting Wonen in Peel en Maas kan eveneens niet aansprakelijk
worden gehouden voor onjuiste mededelingen van derden aangaande
het tijdstip en locatie van de beurs, gebreken aan het gebouw waar de
beurs wordt gehouden, tegenvallende bezoekersaantallen van de
beurs, tegenvallende opkomst van Exposanten en andere van buiten
komende potentieel schadeveroorzakende omstandigheden.

11. Voortijdige beëindiging van het huurtcontract
11.1 Overeenkomsten met deelnemers kunnen niet worden
geannuleerd of beëindigd. Indien, na bindende registratie of het
sluiten van een contract, Stichting Wonen in Peel en Maas bij wijze
van uitzondering instemt met het schriftelijke verzoek van Exposanten
voor een volledige of gedeeltelijke terugtrekking uit het contract,
wordt de Exposant verplicht een vaste vergoeding te betalen aan
Stichting Wonen in Peel en Maas. De hoogte van de vaste vergoeding
staat in onderstaande tabel, op basis van de volgende factor het
tijdstip van het bij Stichting Wonen in Peel en Maas ingediende
verzoek.
11.2 Aan deze bepalingen kunnen geen rechten worden ontleend, met
dien verstande dat er geen recht op annulering bestaat tussen
partijen. Artikel 10 betreft een coulance regeling waarvan Stichting
Wonen in Peel en Maas in het voorkomende geval gebruik van zou
kunnen maken.

Tabel van annuleringskosten
Onderstaande tabel geeft het percentage van de kosten aan die bij
een toegestane annulering betaald dient te worden op basis van de
reguliere deelname prijs voor de geregistreerde grootte van de
standruimte en aanvullende diensten voorzover deze niet kunnen
worden geannuleerd.

Voor de eerste openingsdag van de beurs Kosten
1 dag – 2 weken 100%
15 dagen – 1 maand 50%
1 maand & 1 dag – 2 maanden 25%

 

11.3 Zonder afstand te doen van het recht om bijkomende
vorderingen in te dienen, is Stichting Wonen in Peel en Maas
gerechtigd zich, zonder voorafgaande kennisgeving, terug te trekken
of het huurcontract of alle andere overeenkomsten te beëindigen, als
de Exposant, zelfs na het stellen van een redelijk termijn, niet kan
voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het huurcontract of
alle andere overeenkomsten.
11.4 Stichting Wonen in Peel en Maas behoudt tevens het recht om de
overeenkomst te beëindigen zonder kennisgeving als de Exposant
betalingen opschort of betrokken raakt bij een faillisementsprocedure
of een soortgelijke procedure volgens het recht van het land van
herkomst of indien het exposerende bedrijf in het proces van
liquidatie is.
11.5 Als het huurcontract van de stand wordt beëindigd om in de
vorige paragraaf genoemde redenen, is Stichting Wonen in Peel en
Maas eveneens gerechtigd om een vaste vergoeding te ontvangen.
Het bedrag van deze vergoeding zal worden berekend op basis van
dezelfde criteria die gelden in het geval van annulering van de
Exposant. Het tijdstip waarop de berekening van de vergoeding wordt
berekend is gebaseerd op het tijdstip waarop Stichting Wonen in Peel
en Maas de schriftelijke melding heeft ontvangen van de feiten die het
beëindigen van het contract rechtvaardigen.

12. Vorderingen, Procedures, Plaats van Uitvoering en Bevoegde
Rechtbank

12.1 Alle vorderingen en eventuele klachten van de Exposant tegen
Stichting Wonen in Peel en Maas moeten schriftelijk worden
ingediend. De verjaringstermijn van een eventuele vordering of klacht
is 6 maanden te rekenen vanaf de sluitingdatum van het evenement.
12.2 Op de overeenkomst tussen de Exposant en Stichting Wonen in
Peel en Maas is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing en
de Nederlandse tekst is gezaghebbend.
12.3 Partijen komen overeen dat bij een geschil de rechtbank te
Roermond bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Stichting
Wonen in Peel en Maas behoudt zich echter het recht voor om de
vorderingen voor de rechter te brengen in het gebied waar de
Exposant gevestigd is.